tajemnicebogow@wp.pl


TAROT

Wstęp

Do dziś nie wiadomo, gdzie, kiedy i w jakim celu powstały karty tarota. Choć stały się pierwowzorem wszystkich kart do gry, żadna inna talia nie budzi tak dużego zainteresowania, nie ma tyle magicznego uroku, co tarot. Okultyści wierzą, że kryje on w sobie tajemnicę wszechświata. Najstarsze znane karty tarota pochodzą z końca XIV wieku. Jednakże ich historia jest prawdopodobnie znacznie dłuższa. Trwają spory i spekulacje dotyczące pochodzenia tych niezwykłych kart. Niektórzy twierdzą, że tarot narodził się na Środkowym Wschodzie, prawdopodobnie w Chinach lub Indiach, i przywędrował do Europy za sprawą Cyganów. Natomiast wielu okultystów utrzymuje, że wywodzi się on ze starożytnego Egiptu i był tajną księgą egipskich kapłanów. Obserwując gwiazdozbiory i ruchy planet, poznali oni prawa kosmiczne, które potem obrazowo i symbolicznie zapisali w kartach. Pierwszy ogłosił taką teorię XVIII-wieczny francuski uczony Court de Gébelin. W jego czasach silnie rozwijał się okultyzm, a tarot wpisał się w niego na stale. Okultyści, badacze wiedzy tajemnej, pisali księgi zawierające nowe interpretacje magicznych znaków tarota. Dopatrywano się w nim magii liczb, łączono go z kabałą. Powstawały nowe wzory talii tych szczególnych kart. Kolejny okres rozwoju tarota to koniec XIX i początek XX wieku. U schyłku XX wieku powrócił i upowszechnił się dzięki New Age, wraz z kolejną falą zainteresowania magią i światem duchowym.

Symbolika kart

Istnieje kilka wariantów talii tarota, o różnych rysunkach, z różnymi nazwami kolorów i atutów. Najpowszechniejsza jest talia złożona z 78 kart. Każda karta ma numer i nazwę. Wśród nich najważniejszą rolę odgrywają 22 karty atutowe, czyli arkana wielkie (maior arcana). Przedstawiają 21 motywów archetypowych alegorie żywiołów, występków, cnót, oraz postać Głupca oznaczoną cyfrą zero. Każdy z arkanów ma ściśle określoną symbolikę oraz związane z nią znaczenie użytkowe, zmieniające się w zależności od ułożenia kart i od sąsiedztwa innych kart po ich rozłożeniu. Opracowano skomplikowane systemy wzajemnych relacji łączących atutowe karty tarota z ruchami planet, znakami zodiaku, kabalistyczną numerologią, pogańskimi bóstwami, mitologicznymi symbolami zwierząt, opisami świętych ksiąg itp. Arkana małe (minor arcana), czyli pozostałe 56 kart, zostały podzielone na cztery grupy: kije, puchary, miecze i monety (prawdopodobnie ma to związek z czterema świętymi przedmiotami z legendy o świętym Graalu: mieczem, kielichem, włócznią i półmiskiem). Każda z grup zawiera karty od Asa (który ma wartość liczbową jeden) do dziesiątki oraz Króla, Królową, Waleta i Rycerza. Tu też obowiązują odpowiednie kody. Przynależą zarówno grupom (np. miecze oznaczają działanie, mówią o wysiłkach, trudnościach), jak i poszczególnym kartom (np. siódemka to tryumf, powodzenie). Arkana wielkie odnoszą się przede wszystkim do życia duchowego i psychicznego człowieka, są zapisem archetypów - wzorców zakodowanych w zbiorowej podświadomości, wspólnych całej ludzkości. Arkana małe dotyczą głównie problemów i trosk życia codziennego.

Tarot jest bardzo konsekwentny w obrazowaniu. Żaden detal nie znalazł się w nim przypadkowo. Określonym regułom ściśle podlega wizerunek każdej postaci dotyczy to na przykład towarzyszących jej atrybutów czy ustawienia poszczególnych części ciała. Ważną rolę odgrywa zwłaszcza ułożenie głowy postaci. Wyraża ono jej charakter; na przykład głowa zwrócona w lewo oznacza, że działanie powinno być poprzedzone refleksją. Tak jest w przypadku Maga - karty, która symbolizuje między innymi twórczą inieligencję, rozważną śmiałość, elokwencję. Z kolei Sprawiedliwość - karta z twarzą zwróconą całkowicie przodem, symbolizuje działanie bezpośrednie, absolutną pewność co do słuszności postępowania. Tradycyjna symbolika ogranicza wybór barw, jakich można używać do namalowania wizerunków na kartach. Każdy kolor ma swoją wymowę. Niebieski na przykład reprezentuje takie wartości, jak duchowość, nieskończoność, wzniosłe pragnienia, wrażliwość, żółty zaś dojrzewanie, duchową przemianę.

Rola tarota

Tarot ma trzy aspekty, trzy sposoby zastosowania. Pierwszy polega na technicznym operowaniu zestawem kart - talii tarota można używać w grze. Drugi - wróżbiarski traktuje tarota jako coś więcej niż zwykłą rozrywkę. Czyni go metodą przepowiadania przyszłości. Karty tarota zdaniem tarocistów potrafią odpowiedzieć na pytanie dotyczące przyszłości człowieka, powiedzą, jaka jest jego życiowa sytuacja, wskażą różne rozwiązania problemów i konsekwencje każdego z tych rozwiązań, trzeba tylko umieć właściwie je zinterpretować. Każde ułożenie kart, sąsiedztwo poszczególnych symboli oznacza co innego. Po trzecie tarot ma też wymiar symboliczny. Za jego sprawą można również poznać prawdę o sobie i o człowieku w ogóle, zgłębić kosmiczne prawa. System symboli zakodowany w barwnych obrazkach stanowi klucz do poznania uniwersalnej tajemnicy, kryje wiedzę o człowieku, świecie, siłach nadprzyrodzonych. Okultyści twierdzą, że studiujący tarota mogą osiągnąć pełnię osobowości, przejść mistyczną inicjację i odnaleźć swoje miejsce we wszechświecie.

Bogactwo symboliki, wieloznaczność obrazów przedstawionych na kartach sprawia, że istnieje wiele sposobów interpretacji tarota. Te niezwykłe karty mają w sobie magię czegoś niewypowiedzianego, urok tajemnicy.

Symboliczne znaczenie arkanów wielkich

 1. Mag (Kuglarz, Czarodziej) - symbolizuje życiodajnego, boskiego ducha, unoszącego się nad chaosem, wyraża człowieka aktywnego, poszukującego, twórczego, który realizuje się w działaniu, ale przedtem waha się, zastanawia, wybiera. Mag to rozważna śmiałość, twórcza inteligencja.
 2. Kapłanka (Papieżyca) - wyraża poszukiwanie prostego szczęścia, próby (naiwne, złudne) poznania i zrozumienia świata, boskich zamierzeń, silne związanie z przeznaczeniem. Kapłanka uosabia cechy kobiece, jej atrybuty to: intuicja, płodność, wyobraźnia, przywiązanie do rodziny, domowego ogniska, ale także lenistwo, rozmarzenie.
 3. Cesarzowa - symbolizuje twórczą energię człowieka, pragnienie prawdy i piękna, moc tworzenia, ewolucję, urodzaj. Mówi, że jeśli człowiek połączy rozwagę z pragnieniami, może zrealizować swoje plany. Do jej atrybutów należą: ambicja, stanowczość, uczuciowość.
 4. Cesarz - męski odpowiednik Cesarzowej, inicjator działania, narzucający porządek w świecie chaosu, wytrwały, nieustępliwy, zrównoważony, obdarzony praktycznym zmysłem, symbolizuje męską energię, władzę, panowanie w świecie doczesnym.
 5. Papież (Najwyższy Kapłan) - to autorytet i siła ducha, nieomylność, działanie z boskiego natchnienia. Jego atrybutami są: rozwaga i mądrość. Papież ma świadomość dobra i zła, jest objawieniem świętości, absolutnej mądrości, wyraża intelektualną dominację.
 6. Kochankowie (Małżeństwo) jak Adam i Ewa wyobrażają niepewność, wahanie, przepaść między Bogiem a człowiekiem, oznaczają wolną wolę, pokusę, konieczność wyboru między dobrem a złem, ciągłego podejmowania decyzji, ciągły niepokój, także miłość, przywiązanie.
 7. Rydwan - karta zwycięstwa, oznacza pokonanie wszelkich przeszkód i ograniczeń, tryumf umysłu we wszystkich dziedzinach.
 8. Moc obrazuje walkę i wolę zwycięstwa (przedstawiana jako kobieta nakazuje odrzucenie brutalności i agresji w walce). Symbolizuje potęgę, pokonanie własnych słabości. Karcie tej przypisuje się właściwości: inicjatywę, pewność siebie, tupet, czasem złość, gwałtowność.
 9. Pustelnik (Eremita) przypomina, że człowiek wciąż musi pokonywać trudności, oznacza samodzielność, poszukiwanie własnej życiowej drogi, prawdy, medytację. Poucza, że trzeba być ostrożnym, a prawdy należy poszukiwać spokojnie i wytrwale.
 10. Koło fortuny - jest kartą zmian, ciągłego dziania się. Mówi, że jedno działanie powoduje kolejne, wszystko ma swoje następstwa: jest życie i śmierć siew i zbiór, przypływ i odpływ.
 11. Sprawiedliwość - oznacza umiar, równowagę, stanowi symbol nienaruszalnego boskiego porządku, z atrybutami: siłą, surowością, skłonnością do dominacji, brakiem tolerancji (karta Sprawiedliwości bywa zamieniana miejscami z kartą Mocy).
 12. Wisielec (Judasz) to poświęcenie, męczeństwo, ofiara, która nie przynosi żadnej nagrody, tylko cierpienie i niewdzięczność. Symbolizuje wytrwałość w cierpieniu, konieczność wyrzeczeń: mówi, że życie materialne jest odbiciem życia duchowego, cierpienie w świecie materialnym rozwija duchowość, budzi prawdziwą jaźń.
 13. Śmierć - oznacza całkowitą przemianę, przeistoczenie, transformację, śmierć starego i rozpoczęcie nowego życia, odrodzenie, reinkarnację. Karta Śmierci mówi, że destrukcja i odrodzenie to części tego samego procesu.
 14. Umiarkowanie - karta pojednania symbolizuje konieczność zjednoczenia energii duchowej i materialnej, powiązanie sił biernych i czynnych, pozytywnego z negatywnym, męskiego z żeńskim pogodzenie skrajności. Oznacza spełnienie nadziei, spokój. Atrybuty tej karty to wytrwałość i cierpliwość.
 15. Diabeł - karta wyobrażająca zło - ma wśród atrybutów: pychę, egoizm, nieokiełznane instynkty i namiętności, brutalność. Karta Diabła przedstawia człowieka, który działa bez oparcia duchowego, podąża za instynktami.
 16. Wieża (Wieża Boga, Wieża Babel, Dom Boży) jest symbolem upadku i ruiny, wygnania człowieka z raju. To karta bólu i cierpienia. Wieża mówi o upadku fałszywych idei i doktryn, oznacza wysiłki skazane na niepowodzenie.
 17. Gwiazda (Syriusz, Psia Gwiazda, Gwiazda Magów) - karta nadziei, młodości, promiennej przyszłości przypomina o zaletach świata duchowego, niesie boskie światło, radość, pogodę ducha.
 18. Księżyc - odzwierciedla rozczarowanie, iluzję, strach przed nieznanym. Wyróżnikami tej karty są: słabość charakteru, wewnętrzny chaos, skłonności do fantazjowania, tworzenia nierealnych wyobrażeń.
 19. Słońce - karta szczęścia, oznacza wyzwolenie umysłu od spraw drobnych, stereotypów i ortodoksyjnych idei. Słońce to boskie światło wyposażone w energię i żywotność, tryumf ducha nad materią.
 20. Dzień Sądu - nieoczekiwane i szczęśliwe rozwiązanie problemów. Karta ta oznacza przebudzenie boskiego pierwiastka w człowieku, duchową odnowę. Dzień Sądu nosi w sobie takie cechy jak witalność, umiłowanie piękna, prawość, talent twórczy.
 21. Świat - symbolizuje radość, wyzwolenie, osiągnięcie przez człowieka doskonałości, równowagi ciała i zmysłów, ducha i materii.
 22. Głupiec - karta Głupca, zamykająca lub otwierająca arkana, oznaczona cyfrą zero lub liczbą XXII, symbolizuje nieustanną wędrówkę człowieka przez kolejne etapy ewolucji. Człowiek idzie trapiony przez troski, rozpraszany przez sprawy życia codziennego, wystawiony na pokusy - poszukuje sensu swojej wędrówki.

Artykuł pochodzi z: Wielkiej Histori Świata, Educational Oxford, Poznań 2005

Powrót do: EzoterykaStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl