tajemnicebogow@wp.pl


RELIGIE GERMANÓW

Religie Germanów to wierzenia politeistyczne, znane ze źródeł archeologicznych (ryty naskalne, groby, kamienie nagrobowe itp.) oraz ze źródeł pisanych. Najstarsze przekazy pochodzą z Germanii Tacyta, oparte na przekazach pośrednich, a sam Tacyt przyjmował to z pozycji “wykształconego Rzymianina”. Najobfitsze źródła pisane dotyczące religii Germanów pochodzą ze Skandynawii, ale są stosunkowo późne, powstały głównie w VIII-IX w., kiedy to skandynawscy Wikingowie, organizujący rabunkowo-militarne wyprawy na Europę, pozostawali w trwałych kontaktach ze światem chrześcijańskim.

W religii Germanów północnych rozróżniamy dwa rody bogów: Asów, których domeną była sfera militarno-polityczna (Odyn, Thor, Tyr, Baldur, Hajmdal) oraz Wanów, aktywnych w sferze produkcyjnej działalności człowieka (wegetacja, płodność przyrody). Główne bóstwa Germanów zachodnich to Wodan (nordycki Odyn), Donar (Thor), Ziu (Tyr), Freja (Frija). U poszczególnych ludów germańskich istniały tendencje do wiązania znanych bóstw w rodzinę lub ród o charakterze patriarchalnym. Bogowie, jakkolwiek potężni, nie byli wszechmocni ani wieczni, mieli nie tylko swój początek, czekał ich także koniec. Przed starością broniło ich spożywanie cudownych jabłek, dostarczanych im przez Idun (Freję), nie chroniło to jednak bogów przed zbliżającą się kosmiczną katastrofą, w której znaleźć oni mieli swą śmierć.

Obok świata bogów istniał również świat duchów i demonów, występujących pod różnymi nazwami: elfy, koboldy, niksy, trolle, fylgie, norny, walkirie. Były one przychylne lub wrogie ludziom, przybierały postać zwierząt, ludzi lub monstrów, olbrzymów czy karłów.

Germanie wierzyli w życie pozagrobowe na wzór życia ziemskiego. Grób był mieszkaniem zmarłych, dlatego wyposażano go w przedmioty codziennego użytku, naczynia z pożywieniem, broń. Później z kopca grobowego rodu powstało wyobrażenie góry jako miejsca przebywania zmarłych i wyobrażenie podziemnego kraju zmarłych (hel).

Raj wojowników, tzw. Walhalla występował tylko w źródłach Germanów północnych. Świat wg nordyckiej kosmografii powstał z ciała olbrzyma Imira. W akcie stworzenia uczestniczyli bogowie - synowie Bora: Odyn i jego dwaj bracia Willi i We. Oni to właśnie podźwignęli ziemię z morza i pokryła się ona zieloną cebulą (lub czosnkiem), odgrywającą dużą rolę w lecznictwie ludowym i w kultach urodzaju.

Religia stanowiła u Germanów jeden z czynników życia społeczno-politycznego. W społecznościach germańskich nie rozwinęła się samoistna grupa czy warstwa społeczna kapłanów, natomiast sprawowanie funkcji ofiarniczych i interpretacji woli bogów doprowadziło do przejęcia przez kapłanów kierownictwa sprawami publicznymi. U innych społeczeństw germańskich czynności te spełniał król, co stworzyło przesłanki do powstania niektórych elementów sakralizacji jego władzy.

Miejscami kultu były święte gaje, góry, źródła i kamienie, świątynie pojawiły się dopiero w okresie wpływów rzymskich. Kalendarz świąt germańskich, odkąd porzucili oni koczowniczy tryb życia, związany był z rokiem rolniczym. Centralnym punktem uroczystości świątecznych była ofiara ze zwierząt i płodów rolnych, wspólna uczta i napitek kultowy, poświęcony bogom i zmarłym. W czasie obchodów świątecznych odbywały się też tańce i śpiewy kultowe. Wiosną miały miejsce uroczyste procesje, w których posągi bogów obnoszone były po polach.

W ostatnim okresie istnienia wierzeń germańskich wytworzył się specyficzny stosunek człowieka do bóstwa, który polegał na wyborze z panteonu jednego z bóstw, najczęściej Thora lub Odyna i absolutnym zaufaniu do jego pomocy i przychylności (germańska forma henoteizmu). W okresie poprzedzającym chrystianizację w społeczeństwach germańskich występowało osłabienie wiary bogów, spowodowane różnymi czynnikami, m.in. mała plastyczność tej religii, która z trudem dostosowywała się do zmiennej sytuacji politycznej. Bogowie urastali do opiekunów władców, ale nie stali się nigdy wzorcami postępowania indywidualnego.

Religie Germanów znikały w miarę przyjmowania przez nich chrześcijaństwa w IV-XI w., ale ich znaczenie dla rozwoju kultury europejskiej jest niemałe. Wzrost zainteresowania przeszłością germańską w okresie romantyzmu doprowadził do przejęcia przez literaturę i sztukę wielu motywów z mitologii Germanów, a w niektórych obrzędach do dziś można dostrzec wiele elementów pochodzących właśnie z dawnych religii Germanów.
Artykuł pochodzi z: Multimedialna Encyklopedi Powszechna PWN, edycja 2003

Powrót do: GermanowieStronę zaprojektował Ladien. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem e-mail: tajemnicebogow@wp.pl